RoBiN OIL

Karta RoBiN OIL - Partner

Všeobecné informace

Kreditní karta "RoBiN OIL - PARTNER"  umožňuje firemním zákazníkům provozně i ekonomicky výhodný způsob bezhotovostního čerpání pohonných hmot.

Základním bezpečnostním prvkem je samotná karta "RoBiN OIL - PARTNER", mikroprocesorová čipová karta splňující normy ISO 7816 - 1, 2, 3.

Jakékoliv použití karty je podmíněno znalostí kódu PIN, který si uživatel karty nastavuje sám. Jestliže je dodržena základní bezpečnostní podmínka, spočívající v odděleném ukládání karty a kódu PIN, pak nemůže dojít ke zneužití karty cizí osobou.

Všechny uskutečněné transakce se autorizují on-line v autorizačním centru a informace jsou šifrovány obdobně jako u jiných standardních bankovních karet.


Jaké jsou přednosti karty "RoBiN OIL - PARTNER" ?

  • PŘESNOST           - podrobná evidence čerpaných pohonných hmot

  • JEDNODUCHOST  - bezhotovostní forma úhrady

  • EFEKTIVNOST      - progresivní cenové relace

  • POHODLNOST      - pokrytí celého území ČR v síti RoBiN OIL

  • JISTOTA               - kvalitní pohonné hmoty

Co je třeba udělat pro získání karty?

1) Předložit potřebné doklady:

► živnostenský list nebo výpis z Obchodního rejstříku

► osvědčení o registraci plátce DPH

 

2) Dojednat ekonomické podmínky smlouvy:

► průměrný odběr  pohonných hmot za kalendářní měsíc 

► zařazení do příslušné cenové relace

► splatnost faktur, fakturační období

► výši finanční jistiny - tzn. garance tankovací karty

 

3) Zadat údaje pro vystavení karty:

► označení karty  ( registrační značku , popř. jiný údaj )

► druh odebírané pohonné hmoty  ( MN, Ba95, Ba98, Ba91S )

► denní finanční limit  ( bezpečnostní nastavení, uvedeno v Kč )

 

4) Po podpisu smlouvy převzít aktivní čipové kreditní karty

 

 

Používání karty

1.) Na základě uzavřené smlouvy je odběrateli ke každému vozidlu vydána
jedna aktivní tankovací karta. Tím je zajištěna přesná a přehledná evidence všech čerpání
pohonných hmot

2.) Od tohoto okamžiku mohou pracovníci odběratele čerpat pohonné hmoty v
síti čerpacích stanic RoBiN OIL

4.) Čerpání pohonných hmot potvrdí každý uživatel kreditní karty RoBiN
OIL-PARTNER přes elektronický terminál. Obsluha čerpací stanice mu vydá
nedaňový doklad o odběru produktu.

5.) Při uzavření fakturačního období je odběrateli vystavena faktura, jejíž
přílohou je podrobný přehled všech odběrů s uvedením místa čerpání, datem a
hodinou, druhem pohonné hmoty, jejím množstvím, cenou a celkovou cenou
odběru. Pro každé vozidlo (registrační značku) je uveden celkový součet
načerpaných litrů. Odběry jsou oceněny podle platného ceníku. Tento ceník
odběratel vždy obdrží elektronickou poštou.  

6.) Odběratel hradí faktury se splatností uvedenou v uzavřené smlouvě.