RoBiN OIL

Motorová paliva v nabídce RoBiN OIL

V síti čerpacích stanic RoBiN OIL mohou motoristé načerpat celý základní sortiment motorových paliv, splňujících nejpřísnější kritéria kvality. Kvalita motorových paliv na čerpacích stanicích je garantována vlastním systémem logistiky RoBiN OIL:


1.)  Prodáváme kvalitní pohonné hmoty bez meziskladu přímo od výrobců. 

2.)  Motorová paliva distribujeme výhradně vlastními speciálními dopravními prostředky

3.)  Distribuce motorových paliv je řízena interním systémem logistiky a kontrolních opatření, zajišťujících bezpečnost, přesné dodávky a dodržení kvality motorových paliv

 


 

Motorové benziny


Všeobecná charakteristika

Bezolovnaté automobilové benzíny jsou směsi uhlovodíků vroucí v rozmezí 30 až 215°C získané z ropy destilací a dalšími zušlechťujícími technologickými postupy. Mohou obsahovat přísady zvyšující užitné vlastnosti jako např. kyslíkaté složky, detergentní, antidetonační, antioxidační aj. přísady.

Základní kvalitativní parametry
ČSN EN 228

Specifikace

Parametr

BA 95

BA 98

Oktanové číslo VM, min.

95

98

Oktanové číslo MM, min.

85

88

Vzhled

čirý a jasný

čirý a jasný

Hustota při 15°C - kg.m-3

725 - 775

725 - 775

Obsah olova - mg/l, max.

5

5

Destilační zkouška

 

 

- odpař. množství při 70°C - % (V/V), léto

20 - 48

20 - 48

- odpař. množství při 70 °C - % (V/V), zima

22 - 50

22 - 50

- odpař. množství při 100 °C - % (V/V)

46 - 71

46 - 71

- odpař. množství při 150°C - % (V/V), min.

75

75

- konec destilace - °C, max.

210

210

Tlak nasycených par - kPa, léto

45 - 60

45 - 60

Tlak nasycených par - kPa, zima

60 - 90

60 - 90

Index těkavosti (duben a říjen), max.

1150

1150

Oxidační stabilita - minuty, min.

360

360

Mechanické nečistoty a voda

nepřítomné

nepřítomné

Obsah síry - mg.kg-1

10

10

Obsah pryskyřic - mg.100cm-3, max.

5

5

Obsah benzenu - % (V/V), max.

1

1

Obsah aromátů - % (V/V), max.

35

35

Obsah olefinů - % (V/V), max.

18

18

Obsah kyslíku - % (M/M), min.

2,7

2,7

Pozn.: léto 1.5.-30.9., zima 1.11.-31.3., přechodové období duben a říjen

Použití
Bezolovnaté automobilové benzíny se používají převážně pro zážehové motory silničních motorových vozidel. Nesmějí se používat pro vozidla, která jsou v provozu na pracovištích v uzavřeném prostoru. Bezolovnaté benzíny jsou určené zejména pro moderní typy zážehových motorů vybavených katalyzátorem a řízených lambda sondou s výjimkou bezolovnatého automobilového benzinu Speciál, který je určen jako náhrada olovnatého Speciálu pro starší automobily s netvrzenými ventilovými sedly.

Balení, skladování, doprava
Automobilové benzíny se dodávají v železničních a silničních nádržkových vozech případně produktovodem. Při skladování, dopravě a manipulaci s automobilovými benzíny musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.*

Dopravní značení
RID/ADR: 3/3b
UN: 1203
Kemler: 33

Základní bezpečnostní údaje
Automobilové benzíny jsou hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod 0°C.

 


*Zákon č. 238/91 Sb., Směrnice MZ ČR, Železniční přepravní řád, ČSN 65 0201, ČSN 65 6060 a další.

 

F+, T
R 12-45-48/20/21/22-65
S 2-43-45-53-61-62

 

BA 98

Od benzinu Natural 95 se liší oktanovým číslem ve výši minimálně 98.   

Bezolovnaté automobilové benziny jsou směsí kapalných uhlovodíků vroucích v rozmezí převážně 30 až 210 °C. Jsou určeny jako palivo pro zážehové motory a jsou definovány normou ČSN EN 228.

 


 

 

Motorová nafta


Všeobecná charakteristika
Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Mohou obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.

Základní kvalitativní parametry
ČSN EN 590

Specifikace

Parametr

Třída B

Třída D

Třída F

Třída 2

Časové rozmezí pro expedici

15.4. - 30.9.

1.10. - 15.11.

16.11. - 28.02.

 

 

 

1.3. - 14.4.

 

 

Filtrovatelnost (CFPP) - °C, max.

0

-10

-20

 

Cloud Point (CP) - °C, max.

-

-

-8

 

Hustota při 15°C - kg.m-3

820 - 845

820 - 845

820 - 845

 

Cetanové číslo, min.

51

51

51

 

Cetanový index, min.

46

46

46

 

Destilační zkouška

 

 

 

 

- do 250°C předestiluje - % obj., max.

<65

<65

<65

 

- do 350°C předestiluje - % obj., min.

85

85

85

 

- 95% (V/V) předestiluje při °C, min.

360

360

360

 

Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min.

2 - 4,5

2 - 4,5

2 - 4,5

 

Bod vzplanutí PM - °C, min.

nad 55

nad 55

nad 55

 

Obsah síry - mg.kg-1, max.

10

10

10

 

Obsah vody - mg.kg-1, max.

200

200

200

 

Celkový obsah nečistot - mg.kg-1, max.

24

24

24

 

Obsah popela - % hm., max.

0,01

0,01

0,01

 

Oxidační stabilita - g.cm-3, max.

25

25

25

 

Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm

460

460

460

 

Hustota při 15°C - kg.m-3

 

 

 

800 - 840

Cetanové číslo, min.

 

 

 

48

Cetanový index, min.

 

 

 

46

Filtrovatelnost - °C, max.

 

 

 

-32

TVP - °C, max.

 

 

 

-22

Destilační zkouška

 

 

 

 

- do 180°C předestiluje - % obj., max.

 

 

 

10

- do 340°C předestiluje - % obj., min.

 

 

 

95

Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min.

 

 

 

1,5 - 4

Bod vzplanutí PM - °C, min.

 

 

 

nad 55

Obsah síry - mg.kg-1, max.

 

 

 

350

Obsah vody - mg.kg-1, max.

 

 

 

200

Celkový obsah nečistot - mg.kg-1, max.

 

 

 

24

Obsah popela - % hm., max.

 

 

 

0,01

Oxidační stabilita - g.cm-3, max.

 

 

 

25

Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků - % m/m, max.

 

 

 

11

Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm

 

 

 

460

Použití
Motorové nafty se používají jako paliva pro vznětové motory nebo také jako palivo pro některé typy plynových turbin.

Balení, skladování, doprava
Motorové nafty se dodávají v železničních a silničních nádržkových vozech případně produktovodem. Při skladování, dopravě a manipulaci s motorovými naftami musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Dopravní značení
RID/ADR: 3/31c
UN: 1202
Kemler: 30

Základní bezpečnostní údaje
Motorové nafty jsou čirou nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C. Normální klima (třídy B, D, F)

Xn
R 40
S 2-36/37-61

 

Motorová nafta - PREMIUM

Jedná se o prémiovou motorovou naftu, která je zákazníkům k dispozici na vybraných čerpacích stanicích RoBiN OIL. Oproti běžně prodávané motorové naftě na trhu neobsahuje biosložku a naopak je nadstandardně obohaceno o moderní multifunkční aditivum, které má pozitivní vlivy na životnost motoru a spotřebu paliva.   

  • Snížení spotřeby – zvýšená mazivost snižuje spotřebu paliva až o 5 % (v závislosti na typu a stáří vozidla, způsobu jízdy a době trvalého používání tohoto paliva) a zlepšuje ochranu palivového čerpadla a motoru před opotřebením, případně i zadřením.

  • Detergentní účinky – detergentní přísada udržuje čistotu vstřikovacích trysek a celého palivového systému včetně sacích ventilů, případně čistí již zanesené trysky a palivový systém.

  • Prodloužení životnosti motoru – zlepšené protikorozní vlastnosti paliva chrání palivový systém před korozí a prodlužují životnost pohonné jednotky.

  • Pohodlnější tankování – protipěnivostní přísada omezuje tvorbu pěny, což umožňuje snadnější a rychlejší tankování do nádrže vozidla bez přerušení.

  • Vynikající dlouhodobá skladovatelnost – zásluhou snížené citlivosti na pohlcování vzdušné vlhkosti a tvorbu emulzí je možné při optimálních podmínkách palivo skladovat až dva roky bez ohrožení jeho kvalitativních parametrů.

 


 

 

ETO (extralehký topný olej)


Všeobecná charakteristika

Topný olej extralehký je složitou směsí uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 180 až 370 °C s obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků do 11 % m/m. Pro zlepšení užitných vlastností může obsahovat vhodná aditiva – přísady na úpravu nízkoteplotních vlastností (depresanty), vodivostní přísady, mazivostní přísady, inhibitory koroze, detergenty aj. v koncentracích řádově do 0,1 % (m/m). Obsahuje barviva a značkovací látky v souladu s platnou legislativou.

 

Základní kvalitativní parametry

Podle zákona č. 356/2003 Sb. (67/548/EHS) je tento výrobek klasifikován jako nebezpečná chemická látka.

 


Použití

Topný olej extralehký se používá především jako topné médium ve zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech. Obsahuje barviva a značkovací látky v souladu s platnou legislativou.

Balení, skladování, doprava
Topný olej extralehký se dodává obvykle v silničních a železničních nádržkových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci s ETO musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Dopravní značení
UN: 1202
Kemler: 30

Základní bezpečnostní údaje
Topný olej extralehký je hořlavou kapalinou s bodem vzplanutí nad 55 °C. Její páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Produkt může akumulovat statickou elektřinu.

Xn
R 40-65-66
S (2)-36/37-61-62

 


 

 

LPG (propan-butanová směs pro pohon motorů)


Všeobecná charakteristika
Zkapalněné ropné plyny jsou směs zkapalněných uhlovodíků převážně se třemi až čtyřmi uhlíky v molekule. Zkapalněné ropné plyny jsou v kapalném stavu bezbarvá kapalina, snadno těkající, specifického zápachu.

Základní kvalitativní parametry
ČSN EN 589

Specifikace

PARAMETR

rozmezí

Oktanové číslo MM, min.

89

Obsah dienů - % mol., max.

0,5

Sirovodík

vyhovuje

Obsah síry - mg.kg-1, max.

200

Korozivní působení na mědi

1

Odparek - mg.kg-1, max.

100

Absolutní tlak par při 40°C - kPa, max.

1550

Absolutní tlak par min. 250 kPa při teplotě - °C, min.

-5*

* platí v zimním období

Použití
Zkapalněné ropné plyny se používají jako alternativní palivo do zážehových motorů.

Balení, skladování, doprava
Zkapalněné ropné plyny se dodávají pod tlakem v železničních cisternách a automobilových cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci se zkapalněnými ropnými plyny musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Dopravní značení
RID/ADR: 2/2f
UN: 1965
Kemler: 23

Základní bezpečnostní údaje
LPG je velmi těkavá hořlavá kapalina, která se uchovává pod tlakem v tlakových nádobách. Při vypuštění do prostoru s atmosférickým tlakem nastává vypařování varem při teplotách až -40°C -nebezpečí vzniku omrzlin.

F+
R 12
S 2-9-16-33